CAB utbildningskoncept

CAB:s utbildningskoncept skapar förutsättningar för effektivitet och framgång hos våra kunder.

 Nöjd kundåtagande

CAB förbinder sig att innehållet i utbildningen motsvarar utlovat innehåll på hemsidan samt att utbildningen är väl utförd.

Framgångsfaktorer

  • Lärarledd undervisning i både teori och praktik
  • Lärarna har bred erfarenhet och aktuell kunskap
  • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
  • Den praktiska undervisningen sker i verkstadsanpassad lokal
  • Vår utbildning följer utvecklingen på marknaden
  • Kvalitetssäkrade utbildningsrutiner

CAB:s syn på individen

Vi tror att människan är unik, social, förändringsbenägen och utvecklingsbar.

Vi vill skapa förutsättningar för människor att utvecklas inom sitt yrke.

Vi ser till att deltagare med annan språklig bakgrund får det stöd de behöver. På våra grundutbildningar är det vid behov två lärare med. På de praktiska utbildningarna är lärarna alltid två och ibland tre.

Dokument som används är översatta på de språk där våra marknader finns såsom Norge, Finland, Island och Estland.

CAB:s syn på samhället

Vi tror på de värderingar som styr ett demokratiskt samhälle och som CAB är uppbyggt av.

Det ställs krav att individen ska kunna lösa problem, vara kreativ och kunna samarbeta. Därför är erfarenhetsutbyte en viktig del i CAB:s utbildningar.

I takt med att vårt samhälle förändras ställs andra krav på kompetens för att klara arbetsmarknadens efterfrågan. Vi arbetar ständigt för att vara innovativa i syfte att kunna möta kraven.

CAB:s syn på kunskap

Vi anser att all kunskapsprocess ska ske i ett nära samspel mellan deltagarna och utbildarna.

Lärarledd undervisning anser vi vara en viktig komponent för lärande då interaktion förstärker intagandet av kunskap.

Utbildarna följs upp och vidareutbildas kontinuerligt för att undervisningen ska följa marknadens krav. Utbildarna coachas regelbundet av externt coachingföretag som närvarar vid utbildningsdagar och ger feedback på den pedagogiska förmågan- hur man på bästa sätt når ut till samtliga deltagare utifrån deras individuella behov.

Vi anpassar oss efter deltagarnas förkunskaper och har vid behov en extra lärare/resurs med som stöd.

Då informations-och kommunikationsteknik utgör en viktig del i det moderna samhället använder vi för CAB:s koncept datorer samt surfplattor och mobiltelefoner som en naturlig del i undervisningen.

CAB:s syn på pedagogik

I vår pedagogiska modell anser vi att lärarledd dialog och erfarenhetsutbyte skapar lärande och utveckling.

Vi värdesätter varandras olikheter och tar vara på människors olika kompetenser.

Vi anser att erfarenhetsutbyte är nödvändigt för att träna sin förmåga att lösa problem, vara kreativ och innovativ samt för att kunna samarbeta.

Vi utvecklar och säkerställer lärarnas pedagogiska kompetens i form av uppföljning av både den teoretiska och praktiska delen genom att nyttja både interna och externa resurser. 

SAUF